در حال مرور : ادبیات

ادبیات 0

با نگاهی به تاریخ ادبیات ایران در می یابیم که پادشاهان بسیاری به ادبیات و هنر علاقه داشته و همواره ادیبان و شعرا را مورد لطف و عنایت خود قرار می دادند. در میان این پادشاهان عده ای هم بودند که خود ذوق و قریحه شاعری و سخنوری داشته و دست به قلم شدند.

ادامه