در حال مرور : ادبیات

ادبیات 0

بیست و هشتم اردیبهشت ماه در تقویم ملی به عنوان خیام ثبت شده است. خیام شخصیتی چندوجهی است که در ذهن و زبان ایرانیان و دوستدارانش بیشتر با ادبیات و شعر و نوع نگرش فلسفی خاص به عالم شناخته می شود.

ادامه