در حال مرور : غذای ایرانی

آشپزی 0

اناربیج ( خورش انارآویج ) خورشی از شمال ایران است . این خورش به فسنجان بسیار نزدیک است اما سبزیجات معطر لطف دیگری در این خورش محلی خوشمزه دارد .میتوانید سفره شب یلدای خود را با این خورش خوشمزه متفاوت کنید.

ادامه
1 2 3 4