در حال مرور : ادبیات

ادبیات 0

بیست و هشتم اردیبهشت ماه در تقویم ملی به عنوان خیام ثبت شده است. خیام شخصیتی چندوجهی است که در ذهن و زبان ایرانیان و دوستدارانش بیشتر با ادبیات و شعر و نوع نگرش فلسفی خاص به عالم شناخته می شود.

ادامه
ادبیات 0

با نگاهی به تاریخ ادبیات ایران در می یابیم که پادشاهان بسیاری به ادبیات و هنر علاقه داشته و همواره ادیبان و شعرا را مورد لطف و عنایت خود قرار می دادند. در میان این پادشاهان عده ای هم بودند که خود ذوق و قریحه شاعری و سخنوری داشته و دست به قلم شدند.

ادامه